Statistiche web
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขานรับนโยบายจังหวัดแม่ฮ่องสอน จับมือภาคีเครือข่ายทำ MOU ร่วมกันปกป้องเด็กและเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนจากบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า

ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน   นายชุชีพ  พงษ์ไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์  ขาวหนูนา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ขับเคลื่อนการปกป้องเด็กและเยาวชนเมืองแม่ฮ่องสอนจากบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และรณรงค์ร้านจำหน่ายบุหรี่ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่มีร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ ระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานปกป้องเด็กและเยาวชน ห่างไกลจากบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ประกอบด้วย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน  โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ สรรพสามิตจังหวัด  สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน จ.แม่ฮ่องสอน  เครือข่าวสื่อศูนย์ข่าวปลอดควัน โดยที่ประชุมมีการมอบป้ายเขตปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าให้กับสถานศึกษา หลังจากบันทึกข้อตกลง มีการออกเดินรณรงค์ในตลาดสดและร้านค้าสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน        

นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้าแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบในประเทศไทยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2564  พบว่ามีผู้สูบบุหรี่จำนวน 9.9 ล้านคนและสูบบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 75,742 คนหรือร้อยละ 1.4 ของประเภทบุหรี่ที่สูบทั้งหมด ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทั้งตัวผู้สูบ ครอบครัว และชุมชนในระยะยาวอย่างแน่นอน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หน่วยงานภารกิจที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังป้องกัน ไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ตามที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แสดงเจตนารมณ์ ตั้งใจร่วมกันพัฒนาดำเนินการขยายผลเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า คุ้มครองสุขภาพประชาชน ตลอดจนรณรงค์ร้านจำหน่ายบุหรี่ในเขตเทศบาลทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมเฝ้าระวังไม่ให้มีร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลปกป้องเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า จะได้มีอนาคตที่สดใส เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป

ทศพล / แม่ฮ่องสอน

Share This