Statistiche web
เชียงใหม่ การไฟฟ้าดอยสะเก็ดร่วมกับเทศบาลตำบลเชิงดอยจัดประขุมสัมมนาแก้ไขปัญหาไฟฟ้า ตก และดับบ่อย เพื่อรับทราบความต้องการของประชาชน               

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่  การไฟฟ้าดอยสะเก็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดยนายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น และรับทราบข้อเสนอแนะ จากประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า

ถึงปัญหา ความต้องการ วิธีการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเชิงดอย และพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียง เข้าร่วมรับฟัง เสนอแนะ ให้ข้อมูลกับการไฟฟ้าดอยสะเก็ด เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้ผู้ใช้ไฟได้รับความพึงพอใจต่อไป./

 นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Share This