Statistiche web
เชียงราย จิตอาสามณฑลทหารบกที่ 37 จับมือ  จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ร่วมซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้ 

พลตรี  บุญญฤทธิ์  เกษตรเวทิน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ พันเอก สิงหนาท  โลสุยะ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ดำเนินการซ่อมแซมบ้านของ นางสังวาล วันพุทธ อายุ 77 ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมณฑลทหารบกที่ 37 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้  ผู้ที่มีฐานะยากจน และประชาชนกลุ่มเปราะบาง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามปัจจัยพื้นฐานของสังคม

Share This