Statistiche web
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ “ตระหนัก” และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคี

อาคารอเนกประสงค์ (สโมสรกีฬาป่าไม้) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นายสงคราม ขาวสะอาด  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ มอบหมายให้ นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคี และที่สำคัญการออกกำลังกาย ยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค กำหนดจัดประจำทุกวันพุธ วันนี้กิจกรรมเต้นแอโรบิคและบาสโลบ

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Share This