Statistiche web
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน  จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร การปลูก,การดูแลและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน ให้กับกำลังพลของโครงการทหารพันธุ์ดี

 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ได้เข้ามาฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร การปลูก,การดูแล และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน ให้กับกำลังพลของโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน จำนวน 20 นาย

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเทคโนโลยี ด้านการเกษตร เรื่องการปลูก,การดูแลและป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ซึ่งกำลังพลที่เข้ารับการอบรมฯสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการฯและขยายผลไปสู่ชุมชนต่อไปได้ ณ โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Share This