Statistiche web
ศธจ.พังงา เดินหน้าขับเคลื่อนการยกระดับ สมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ 3 ด้าน (ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์) และแนวทางการใช้กิจกรรมเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะตามแนว PISA  เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในด้านความฉลาดรู้การอ่าน ด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ระดับสถานศึกษา โดยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวปัญจณี อุ้ยเฉ้ง พร้อมด้วยครูแกนนำภาษาไทย นางธิดา  หัศนี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ นางสาวเจ๊ะรออานา เปาะมะ ครูแกนนำด้านคณิตศาสตร์ และนางสาววินันญา งะสมัน ครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะนักเรียน ทั้ง 3 ด้าน แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ในโรงเรียนดาริสลามวิทยา โรงเรียนศรัทธาธรรม โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาและโรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์  ซึ่งนางสาวจันทนา สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมพบปะให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุมอัลคุบัยซีย์ โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ 

นายนิยม หัศนี ผู้อำนวยการโรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์  รองประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดพังงา พร้อมนำนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมความพร้อมในการยกระดับสมรรถนะนักเรียนในการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ในปี 2025 สืบเนื่องจากผลการประเมิน PISA 2022 ของประเทศไทยทั้ง 3 ด้านลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2018 โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดพังงา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา เพื่อพัฒนาทักษะตามแนว PISA ให้กับครูผู้สอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิต

Share This