Statistiche web
วัดกุฎีพระฤาษีทรงธรรม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ จัดงานประเพณีสลากภัต สืบสานประเพณีของไทย

ที่วัดกุฎีพระฤาษีทรงธรรม ม. 4 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ –พิษณุโลก(ธ.) พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ และพระภิกษุสงฆ์จำนวนกว่า 300 รูป ร่วมงานประเพณีสลากภัต ของวัดกุฎีพระฤาษีทรงธรรม  โดยมีพระครูนิวิฐเขมารักษ์ เจ้าอาวาสวัดกุฎีพระฤาษีทรงธรรม พร้อมด้วยบรรดาพุทธสาสนิกชนที่ศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา จำนวนกว่า 600 คน เข้าร่วมงานประเพณีสลากภัต งานบุญสลากภัตจัดขึ้นในช่วงเดือน 6 จนถึงเดือน 8 ซึ่งเป็นช่วงที่มีผลไม้อุดมสมบูรณ์โดยมีการรวมตัวของคณะศรัทธาทั้งหมู่บ้านนำผลไม้ สำรับคาว-หวาน ของใช้ส่วนตัวของพระภิกษุสงฆ์-สามเณร และปัจจัย ไปตั้งเป็นสลากถวายแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ที่นิมนต์มาจากวัดต่างๆ เป็นประเพณีใหญ่สำหรับหมู่บ้านและวัดนั้นๆสลากภัตนับเนื่องในมหาสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก

เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุสงฆ์-สามเณรรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ย่อมเท่ากับถวายกับพระภิกษุสงฆ์-สามเณรทั้งหมด เพราะสลากที่จับนั้นพระภิกษุสงฆ์-สามเณรทุกรูปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้ อีกทั้งยังเป็นหลักการในพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตสำนึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแก่คณะภิกษุสงฆ์-สามเณรและเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามให้สืบต่อไป

ณัฐวัฒน์   ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ 

Share This