Statistiche web
ม.ราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “รับขวัญจันทน์กะพ้อช่อใหม่ เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปีการศึกษา 2567 แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “รับขวัญจันทน์กะพ้อช่อใหม่ เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อรวมพลคนราชภัฏยะลา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และในโอกาสต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เข้าสู่รั้วชมพู เทา ด้วยความรัก ความอบอุ่น มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อันเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีสมญานามว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานให้โอวาทและกล่าวรับขวัญจันทน์กะพ้อช่อใหม่

ภายในงานมีกิจกรรมเดินนำขบวนเทิดไท้องค์ราชันเดินเข้าสู่สนาม พิธีเชิญธงชาติ พร้อมนำตราประจำมหาวิทยาลัย ขึ้นวางเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมจำนวน 2,200 คน ณ สนามฟุตบอล YRU Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ไว้เป็นชื่อและตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อันเป็นการสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของไทยต่อไป ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง

ได้น้อมนำพระราโชบาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษา ในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา มาทบทวนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ อยู่บนฐานความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน โดยคำนึงถึงบริบทที่แท้จริงของพื้นที่บริการ ที่แต่ละมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ

ภาพ-ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา

Share This