Statistiche web
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ “จัดอบรม” งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ที่ห้องประชุมศาสตร์พระราชาอาคารศาสตร์พระราชามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์ รุ่นที่ 1/2567 โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ จัดขึ้น มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดทำป้ายชื่อพรรณ์ไม้ , การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน , การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ , การรายงานผลการเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา อันจะนำไปสู่การผลักดันการดำเนินงานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หรือ อพ.สธ. ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์ รุ่นที่ 1/2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2567

ประกอบด้วย การบรรยายสรุป แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษ ศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริๆ (อพ.สธ.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล และการบรรยายให้ความรู้ ทั้ง 5 องค์ประกอบ การสาธิต และการปฏิบัติการในพื้นที่จริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความเข้าใจในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น และมีการนำเสนอผลงาน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากทางวิทยากร ในการปรับปรุงให้ผลงานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยงานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งหมด 9 หน่วยงาน เป็นสถานศึกษา จาก 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แพร่ และน่าน รวมทั้งสิ้น 32 คน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Share This