Statistiche web
ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดโครงการอบรมเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติดตาม นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล (Quik Win)

ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายป้องกัน แก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติดตาม นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล (Quik Win) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  กิจกรรม 3 การฟื้นฟู ดูแล ผู้มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดหรือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาก่อนกลับเข้าสู่ชุมชน โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 1-5 กรกฏาคม 2567 ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กรมการปกครอง (กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสที่ 1 ) อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีนายสังคม  เกิดก่อ ปลัดจังหวัดนราธิวาส และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในนโยบาย การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี นำความปลอดภัยมาสู่ประชาชน ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย”สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางในการกำหนดนโยบายและ แผนระดับชาติ ว่าด้วยการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยจัดทำ แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนปฏิบัติการลด ความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ในฐานะหน่วยงานกลาง ประสานบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดฯ ระยะ 1  ปี ในพื้นที่อำเภอเป้าหมาย จึงได้กำหนดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล (Quick Win)ขึ้น

สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ มีจำนวน 120 คน ประกอบด้วย ผู้ที่อยู่ระหว่างการบำบัดรักษาผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด โครงการชุมชนยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส , ผู้ที่อยู่ระหว่างการบำบัดรักษาผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดที่มีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลยาเสพติดว่าเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการบำบัดรักษาผ่านการบำบัดรักษา , ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดในชุมชนในรูปแบบของ CBTx โครงการชุมชนล้อมรักษ์ , ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติด ซึ่งได้จากการทบทวน และค้นหาเพิ่มเติมในพื้นที่

ข่าว/ซาการียา/จ.นราธิวาส

Share This