Statistiche web
นราธิวาส อำเภอสุไหงโก-ลก กวาดล้างยาเสพติด ป้องกันปราบปราม ระยะเร่งด่วน 3 เดือน

นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก / ผอ.ศปก.อ.สุไหงโก-ลก ประธานพิธีปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด การดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567) ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลสำเร็จ ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ และเกิดความเชื่อมั่น เพื่อลดผลกระทบ หรือ ลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาด และ ปัญหาผู้เสพ นักค้ารายสำคัญ นักค้ารายย่อย เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่ กำลัง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อส. เข้าร่วมในกิจกรรม ณ ลานคนเดินสนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระของชาติ เนื่องจากปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชน ดังนั้นรัฐบาลจึงเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติด และต้องการลดความรุนแรงของปัญหานี้ให้ได้โดยเร็ว ซึ่งจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ประชาชนยังคงรู้สึกว่าปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ยังคงมีเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงเล็งเห็นว่าจะต้องได้การแก้ไข เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึ่งพอใจให้กับประชาชนมากขึ้นและลดความรุนแรง โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคม

ข่าว/ซาการียา/จ.นราธิวาส

Share This