Statistiche web
นครปฐม พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ.อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสมจิต สมบุญเก่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขั้นพื้นฐานและศูนย์เด็กเล็ก กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญไปประดิษฐาน สถานศึกษาและหน่วยงานราชการจำนวน 6 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสักการะ เป็นเครื่องเตือนใจ ถึงพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

สำหรับการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดังกล่าว สืบเนื่องจาก กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติอันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดทำ “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี” เป็นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าว จ.นครปฐม

Share This