Statistiche web
ชุมพร พลังสตรี ร่วมพัฒนาแก้มลิงหนองใหญ่  โครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9

นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ชุมพร ได้ให้การต้อนรับกลุ่มพลังสตรี อบจ.ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ ที่เดินทางไปร่วมกัน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “หนองใหญ่” ซึ่งเป็นแก้มลิงธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับเกษตรกรรมและป้องกันอุทกภัยในจังหวัดชุมพร ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ภายในโครงการหนองใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ อบจ.ชุมพร ได้รับมอบมาจากจังหวัด เพื่อเดินหน้าพัฒนา ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง และเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญ

นายนพพร กล่าวว่า ในอดีตปริมาณน้ำที่ไหลในคลองท่าตะเภา ณ บริเวณบ้านปากแพรก  (ด้านท้ายคลองท่าแซะบรรจบกับคลองรับร่อ)  ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ได้ไกลมารวมกันในตัวเมืองชุมพร ทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยทุกปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จึงได้เสด็จ มาที่จังหวัดชุมพร เพื่อ แก้ปัญหาน้ำท่วม โดยให้มีโครงการพระราชดำริ แก้มลิง ที่หนองใหญ่ เพื่อที่จะ กันน้ำ จำนวนมหาศาลที่ไหลลงมาจากเทือกเขาให้ไหลเข้ามาสู่แก้มลิง มีประตูปิดเปิดระบายน้ำ เพื่อทยอยปล่อยน้ำลงคลองสู่ทะเล นอกจากนี้ได้ให้หน่วยงานงานราชการขุดคลองละมุให้เชื่อมคลองท่าแซะกับหนองใหญ่เพื่อช่วยแบ่งน้ำส่วนหนึ่งจากคลองท่าแซะลงสู่หนองใหญ่ จากนั้นเมื่อระดับน้ำในคลองหัววัง-พนังตักลดระดับลงจึงค่อย ๆ ปล่อยน้ำจากหนองใหญ่ระบายลงคลองหัววัง-พนังตัก และไหลลงสู่ทะเล ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ตัวเมือง ชุมพรได้ เป็นอย่างดี

” ในอดีตแก้มลิงหนองใหญ่แห่งนี้ มีส่วนราชการหลายหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ  ต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากจังหวัดชุมพร ให้เป็นผู้เข้าดำเนินงานพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินงานโดยมีกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในจังหวัดชุมพร ได้ร่วมกัน พัฒนาโครงการพระราชดำริแห่งนี้ ให้สวยงามและเป็นศูนย์เรียนรู้ ความเป็นมาโครงการพระราชดำริแก้มลิงหนองใหญ่ และ เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจังหวัดชุมพร ” นายนพพร กล่าว//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร

Share This