Statistiche web
จ.แม่ฮ่องสอนประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ อุโบสถวัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

นายชูชีพ พงษ์ไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ อุโบสถวัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกสังกัด ภาคเอกชน ประชาชน  และจิตอาสาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าสู่ภายในพระอุโบสถจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อารธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก ผู้ว่าราชการจังหวัดฯถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์  ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก  พระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถาจุดเทียนชัย

เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  เจ้าหน้าที่อารธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์ และเทียนนหรคุณ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปหน้าเตียงพระสวดภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์และพระสงฆ์สวดภาณวาร นั่งเจริญจิตภาวนา และสวดภาณวารต่อไปจนเสร็จพิธี

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ จ.แม่ฮ่องสอน

Share This