Statistiche web
จ.อุดรธานี ทต.หนองหาน จัดบุญบั้งไฟตำนานผาแดง-นางไอ่

ที่บริเวณศาลกระหม่อมปอมหัว (ศาลเจ้าปู่หอคำ) ต.หนองหาน อ.หนองหาน นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอหนองหาน เป็นประธานจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเมืองหนองหานตำนานผาแดง-นางไอ่ ประจำปี 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงาน

นายปิยะพัฒน์ ศรีภูวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาน กล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อ.หนองหาน ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ,สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ,ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ,ภาคราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ,ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยำเสพติด

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงเจ้าปู่หอคำ การรำถวายศาลเจ้าปู่หอคำ ขบวนแห่บั้งไฟ การประกวดผาแดง-นางไอ่ ซึ่งแต่ละชุมชนได้จัดการละเล่น การฟ้อนรำ การแสดงต่างๆเพื่อเป็นสีสันภายในงาน โดยได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก…..

Share This