Statistiche web
จังหวัดหนองคาย โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย จัด กิจกรรม “สื่อมวลชนสัมพันธ์”

ห้องประชุมโรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท หนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย  นายสมภพ  สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในกิจกรรม “สื่อมวลชนสัมพันธ์” ตามโครงการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้นโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด แนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของภาครัฐ สามารถผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำวันได้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน สื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) เข้าร่วม จำนวน 80 คน//

ฤาษีลภ-โภควินทร์-มนเดช-จังหวัดหนองคาย

Share This