Statistiche web
ข่าวปลอม อย่าแชร์! เจ้าหน้าที่ กฟภ. ไลน์แจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ดิจิทัล ให้เตรียมเอกสารส่วนตัว – ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ตามที่มีประเด็นถึงเจ้าหน้าที่ กฟภ. ไลน์แจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ดิจิทัล ให้เตรียมเอกสารส่วนตัว ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
กรณีที่มีการส่งข้อความผ่านช่องทางไลน์ ระบุเป็นเจ้าหน้าที่ กฟภ. แจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ดิจิทัล ให้เตรียมเอกสารส่วนตัวนั้น ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ข้อความดังกล่าวไม่ใช่ความจริง และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการแอบอ้างโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีนโยบายติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ผ่านทางโทรศัพท์และช่องทางไลน์ เพื่อให้ยืนยันชื่อ-นามสกุล ในการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าให้เป็นแบบดิจิทัล
แจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ดิจิทัล
ดังนั้นขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.pea.co.th/ หรือโทร. 02 5890100
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการแอบอ้างโดยไม่ได้รับอนุญาต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีนโยบายติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ผ่านทางโทรศัพท์และช่องทางไลน์ เพื่อให้ยืนยันชื่อ-นามสกุล ในการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าให้เป็นแบบดิจิทัล
Copyright © 2024 ANTI-FAKE NEWS CENTER THAILAND
ตัวช่วยเหลือผู้พิการ

source

Share This