Statistiche web
ไลอ้อน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพพื้นฐานวัยเด็กปูทางสู่วัยรุ่นผ่านโครงการ LION Happy Life Happy Home ปีที่ 5

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี ผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เปิดเผยว่า ในปี 2567 นี้ ไลอ้อนยังคงสานต่อเดินหน้า โครงการ LION Happy Life Happy Home อย่างต่อเนื่องมาสู่ปีที่ 5 แล้ว โดยโครงการมีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมและปูพื้นฐานการดูแลสุขภาพที่ดีในวัยเด็ก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้การมีสุขลักษณะนิสัยที่ดี และฝึกทักษะการทำงานบ้านอย่างถูกวิธี พร้อมเติบโตเปลี่ยนผ่านสู่ช่วงวัยรุ่นอย่างสดใสต่อไป 

ล่าสุด ทีมไลอ้อน ได้ลงพื้นที่โรงเรียนวัดดอกไม้ เพื่อจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ นักเรียนได้การเรียนรู้ การดูแลสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน พร้อมกับทักษะการทำงานบ้านที่ถูก ได้ฝึกปฎิบัติไปพร้อมกัน สนุกกับกิจกรรมการละลายพฤติกรรมก่อนเข้าสู่ กิจกรรม Happy Life เรียนรู้วิธีการแปรงฟัน ล้างหน้า อาบน้ำ สระผม ล้างมือ อย่างถูกวิธี และ กิจกรรม Happy Home แบ่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานล้างจาน ฐานซักผ้า และฐานกวาดบ้านถูบ้าน ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ สามารถนำการเรียนรู้ที่ได้ไปช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่บ้านได้

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา บริษัท ไลอ้อนฯ ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นอีกกิจกรรมดี ๆ ที่มีส่วนส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของตนเอง อีกทั้งได้ฝึกทักษะการทำงานบ้านงานเรือนที่ถูกวิธี เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดีจะนำไปสู่การป้องกันการเกิดโรคติดต่อ ผ่านกิจกรรมร่วมสนุกต่าง ๆ

LION Happy Life Happy Home (8) LION Happy Life Happy Home (1) LION Happy Life Happy Home (2) LION Happy Life Happy Home (3) LION Happy Life Happy Home (4) LION Happy Life Happy Home (5) LION Happy Life Happy Home (6) LION Happy Life Happy Home (7)
Share This