Statistiche web
แม่ฮ่องสอน สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2567

ที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมแถลงสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชน รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) ประจำปี 2567 เพื่อพัฒนาความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ กับสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้เข้าถึงประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ทันต่อสถานการณ์

การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ภาคเอกชน และภาคสื่อมวลชน รวมจำนวน 70 คน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จากพื้นที่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอขุนยวม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ตามที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ กับประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างครอบคลุม ทุกพื้นที่ ทันต่อสถานการณ์ และเพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบแนวทาง การดำเนินงาน และนโยบายรัฐบาลในด้านต่างๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มุ่งเน้นการทำงานเพื่อประชาชน ตอบสนอง ทั้งการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับประชาชน ทั้งนี้สื่อมวลชนมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่ ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้มากขึ้น เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถนำไปเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

Share This