Statistiche web
แม่ฮ่องสอน พี่น้องชาวม้ง บ้านนาป่าแปก ต.หมอกจำแป่ จัดรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกให้กับราษฎรในหมู่บ้าน

 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ เป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกชุกและเริ่มมีการระบาดของโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวได้มีการแจ้งไปยัง หมู่บ้านทุกหมู่บ้านให้ดำเนินการรณรงค์ร่วมกับ ครู นักเรียน รพ.สต. ในการร่วมรณรงค์เพื่อให้ราษฎรตื่นตัวและรู้ทันป้องกันตัวไว้ล่วงหน้า

ล่าสุดวันนี้ที่บ้านหมอกจำแป่ นายจ่าเน้น หวานซึ๊ง ผู้ใหญ่บ้านนาป่าแปก ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง ฯ ได้ร่วมมือกับ ครูโรงเรียนบ้านนาป่าแปก หมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่ นำเด็กนักเรียน ร่วมเดินขบวนรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและยาเสพติดในหมู่บ้านดังกล่าว

สำหรับไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มักจะมีการระบาดในห้วงฤดูฝน โดยพาหนะมาจากยุงลาย ซึ่งในแต่ละปีพบว่ามีการระบาดของไข้เลือดออกในทุก 7 อำเภอของจังหวัด ฯ เนื่องจากมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมา ทำให้มีการระบาดสู่ท้องถิ่นค่อนข้างสูง

ทศพล / แม่ฮ่องสอน

Share This