Statistiche web
แพร่ “นายกอดุลย์ ไหลทุ่ง” ทต.ช่อแฮ “ขอขอบคุณ” สาโรจน์ ศุภศิริ มอบที่ดิน เพื่อสร้างถังหอสูง ให้กับกิจการประปาของเทศบาลตำบลช่อแฮ

นายสาโรจน์ ศุภศิริ อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าของ บริษัทพารวย จำกัด กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ได้ลงพื้นที่ที่บ้านป่าแดง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พร้อมช่างรางวัดเพื่อแบ่งที่ดินจำนวน 2 งาน ให้กับกองช่างกิจการประปาของเทศบาลตำบลช่อแฮ  ซึ่งมี นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ นางภคพร สดสวย รองเทศมนตรี, นายธนาวุฒิ หอมขจร เลขานุการนายก, นายอุเทน ทาหาญ ประธานสภา นางสาวคริษฐา ประเดชบุญ สมาชิกสภา เขต 1, นางดวงพร รองเดช ปลัดเทศบาล, นายมณเฑียร ถาโถม ผู้อำนวยการกองช่างฯ นายอดุลย์ สวนป่า หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ,นางชุติกาญจน์  เชาว์ไวพจน์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านป่าแดง หมู่ที่ 3 และนายสุโทน ศุรนาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

นายอดุลย์ ไหลทุ่ง กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางท่านสาโรจน์ ศุภศิริ เป็นอย่างยิ่ง ที่มอบที่ดิน จำนวน 2 งาน เพื่อให้จัดสร้างถังหอสูงกิจการประปาเทศบาลตำบลช่อแฮ เพื่อเป็นการสำรองเพราะถังหอสูงของเดิม ที่มีการใช้งานมานานแล้ว ประกอบกับประชาชนในเขตเทศบาลตำช่อแฮมีครอบครัวขยายเพิ่มมากขึ้น

“ท่านสาโรจน์ ศุภศิริ ซึ่งพื้นเพเป็นคนบ้านป่าแดงโดยกำเนิด ที่ได้ความสำคัญของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ หลังจากที่คณะบริหารเทศบาลตำบลช่อแฺฮ ไปหารือเรื่องการขยายการให้บริการประปา และต้องการที่ดินเพื่อสร้างถังหอสูงในการจ่ายน้ำประปา และท่านได้มอบที่ดินจำนวน 2 งาน เพื่อไว้เป็นของเทศบาลตำบลช่อแฮ  และต้องขอขอบพระคุณแทนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลช่อแฮไว้เป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่ง

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Share This