Statistiche web
แพร่ ทต.ทุ่งโฮ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมรับฟังปัญหาและจัดทำโครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายไพรัตน์ รัตนชมภู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกกอง เข้าร่วมรับฟังปัญหาและจัดทำโครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567  

 ทั้งนี้มีประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7, คณะกรรมการชุมชน นายมงคล เชียงเนาว์ กำนันตำบลทุ่งโฮ้ง พร้อมฝ่ายปกครองเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ปัญหาที่ต้องการการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน และเรื่องอื่นๆ  ในที่ประชุมวันนี้ด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน /แพร่

Share This