Statistiche web
แพร่ ทต.ช่อแฮ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างครอบครัวในชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้อปท.เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดย นายอดุลย์  ไหลทุ่ง  นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างครอบครัวในชุมชนให้เข้มแข็ง มี นางสาวจินตนา ฉาใจ ประธานคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลช่อแฮ กล่าวรายงาน  ซึ่งมี นายธีรพงศ์  ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นไคร้ และนางภคพร  สดสวย รองนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ นายอุเทน ทาหาญ ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล นางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลช่อแฮ เข้าร่วมโครงการกิจ

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนต้นไคร้, โรงเรียนป่าแดงและโรงเรียนบ้านพันเชิง เข้าร่วมอบรมด้วย จุดประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว เพื่อได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของครอบครัว ความรัก การเอาใจใส่ที่ดีจะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการดูแลสมาชิกในครอบครัวและชุมชน และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

ธีรพงษ์ ธงออน /แพร่

Share This