Statistiche web
เพชรบูรณ์ กองพันทหารม้าที่ 26 ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อขุนผาเมือง  จัดฝึกสอนการใช้จักรยานขาไถ (Balance bike) ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1

กองพันทหารม้าที่ 26 กรมทหารม้าที่ 3 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลร่วมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายพ่อขุนผาเมือง ฝึกสอนการใช้จักรยานขาไถ (Balance bike) ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมการเข้าแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา ทั้งยังเป็นการปลูกฝังวินัยจราจร ส่งเสริมการออกกำลังกายพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย และสานสัมพันธ์ความรักในครอบครัว ณ โดมอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Share This