Statistiche web
เกษตร จ.แพร่ ร่วมกับ เกษตร อ.สูงเม่น “รณรงค์” สร้างการรับรู้การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567

ที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นางสาวอัญชลี ปัญญากวาว เกษตรจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉราวรรณ สันป่าเป้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับนายสุธีร์ ภูมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอําเภอสูงเม่น ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567 และชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามคู่มือฯ ปี 2567

ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบและสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน หลังจากทำการเพาะปลูกพืชแล้ว ตามกรอบระยะเวลาของการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567 โดยมีเกษตรกร หมู่ที่ 1, 2, 3, 8, และ หมู่ 9 เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Share This