Statistiche web
เกษตรจังหวัดกระบี่ ส่งเสริมการเพาะเห็ดร่างแหให้แก่เกษตรกร สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกร

นายธานี หะยีมะสาและ ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาและขยายผลการพัฒนาเกษตรฐานรากด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบกระบี่โมเดล กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเห็ดร่างแห   ณ ห้องประชุม Fin Conference โรงแรมอินฟินิตี้ อ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง  อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  โดย นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

โครงการพัฒนาและขยายผลการพัฒนาเกษตรฐานรากด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบกระบี่โมเดล กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเห็ดร่างแห” ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาและขยายผลการพัฒนาเกษตรฐานรากด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบกระบี่โมเดล โดยการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดัประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตโดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และความไม่เสมอภาค

จังหวัดกระบี่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัด”เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง”ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก   การอบรมในครั้งนี้มีบุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม อำเภอลำทับ และอำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 100 ราย กิจกรรม ประกอบด้วย การอบรมการเพาะเห็ดร่างแห สาธิตฝึกปฏิบัติ การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าแปรรูปจากเห็ดร่างแหให้แก่เกษตรกรโดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานภาคีที่ได้ติดตาม ศึกษาวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับการเพาะเห็ดร่างแห และส่งเสริมเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้กับเกษตรกร…

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Share This