Statistiche web
อธิบดีกรมป่าไม้ และ ส.ส.แพร่ ร่วมหารือเพื่อเร่งรัดติดตามการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

ที่หอประชุมสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้มีการจัดการประชุมเร่งรัดติดตามการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ โดยมี  นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับ ดร.วรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล สส.แพร่ เขต 3  นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู สส.แพร่ แบบบัญชีรายชื่อ นายสมชาย อำพันกาญจน์ ปลัดจังหวัดแพร่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นำโดย นายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ , นายเสน่ห์ แสนมูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ และหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกว่า 200 คน เข้าร่วมประชุม

ช่วงเช้ามีการบรรยายหัวข้อ “การดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ของส่วน ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ” โดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ จากนั้นกิจกรรมแบ่งกลุ่ม รับเรื่องราวปัญหาอุปสรรค นำเข้าสู่การอภิปรายในช่วงบ่ายโดยการแบ่งกลุ่ม รับเรื่องราวปัญหาอุปสรรค ช่วงบ่าย เข้าสู่การอภิปราย ถาม – ตอบ คำถามเกี่ยวกับการขออนุญาต แนวทางปฏิบัติตามกฎ ระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ปัญหาข้อขัดข้องที่ทำให้การพิจารณาการอนุญาตมีความล่าช้า และตอบคำถามข้อข้องใจ ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า การจัดประชุมในวันนี้ กรมป่าไม้จึงได้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ได้ทราบถึงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่กรมป่าไม้ เพื่อเร่งรัดติดตามการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้พร้อม  ทั้งซักซ้อมการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ให้กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในท้องที่จังหวัดแพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Share This