Statistiche web
หนองคาย ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ที่ประชุมรับทราบแนวทางปฏิบัติในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการถ่ายภาพพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และร่วมกันพิจารณากำหนดการพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567, กำหนดการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567, กำหนดการพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567, การจัดเตรียมสถานที่ให้สอดคล้องกับพิธีการ และการจัดเตรียมเครื่องบวงสรวง บันฑิตผู้อ่านโองการ คำกล่าวต่างๆ  และศาสนพิธีกร และความพร้อมด้านสถานที่

โดยที่ประชุมได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดหนองคายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องทุกขั้นตอน//

ภาพ-ข่าว ปชส.หนองคาย-ฤาษีลภ

Share This