Statistiche web
สำนักงาน ป.ป.ช.ชุมพร จัดประชุมเชิงปฎิบัตการคณะกรรมการชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ครั้งที่ 2

ที่ห้องประชุม มิสติ้ง มาเนียร์ ชั้น 6 โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูติค อ.เมือง จ.ชุมพร นายประกอบ  มั่งคั่ง ผอ.ป.ป.ช. ประจำ จ.ชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ครั้งที่ 2 โดยมี นางพันธ์ทิพย์ เอี้ยวสกุล ประธานชมรมและสมาชิก STRONG จากทุกพื้นที่ใน จ.ชุมพร เข้าร่วม

นายประกอบ  มั่งคั่ง ผอ.ป.ป.ช. ประจำ จ.ชุมพร กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่มาจากการทุจริต สร้างการมีส่วนร่วม ให้ความรู้ ร่วมต่อต้านหรือชี้เบาะแส มีจิตสำนึกและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมเป็นเครือข่ายแจ้งเบาะแสการทุจริต มีความตื่นตัว มีวัฒนธรรมทางสังคม บนหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนมีการประยุกต์ โดยใช้หลักบูรณาการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สร้างความโปร่งใสและแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้นับจากนี้ต่อไป

ทางด้าน นางพันธ์ทิพย์ เอี้ยวสกุล ประธานชมรมและสมาชิก STRONG กล่าวเสริมว่า สนง.ป.ป.ช. ได้ดำเนินการตามกรอบโมเดล STRONG มาตั้งแต่ปี 2561 ในสำนักงาน ป.ป.ช. 9 ภาคละ 3 จังหวัดรวม 27 จังหวัด ซึ่งจังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่อง โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องการทุจริตเพื่อประโยชน์ทางสังคม//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร

Share This