Statistiche web
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ “ขับเคลื่อน”โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge – Based OTOP : KBO พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่า

เพิ่มมากขึ้น

ที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KB0 จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ทั้งนี้มุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดแพร่ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และโอกาสทางการตลาด เข้าร่วมการประกวดผลงานของเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น (OTOP KBOCONTEST) ปี 2567 และที่สำคัญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น

นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้ง 20 กลุ่ม ได้มีความตั้งใจที่จะศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ให้สามารถก้าวสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับพร้อมออกสู่ตลาดภายนอกและตลาดสากลได้ โดยผลิตภัณฑ์ยังคงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Share This