Statistiche web
ลำปาง-ชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือร่วมกับชมรมมวลชน ทสปช.ลำปาง ชวนผู้มีจิตเมตตาช่วยเหลือน้องบนดอยสูง

เนื่องด้วยทางชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือและชมรมมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง ได้รับการประสานจากนายพีระยุทธ์ สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สวด หมู่ที่ 1 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ขอความช่วยเหลือน้องๆนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่สวด ซึ่งตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร บนดอยสูง มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 146 คน เป็นโรงเรียนประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา อยู่ในเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จัดการศึกษาในระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในหมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยม เป็นนักเรียนที่ขาดโอกาสที่อยู่บนพื้นที่สูงในเขตหย่อมบ้านต่างๆ ในตำบลแม่สวด ได้แก่ บ้านห้วยม่วง บ้านแม่ปะหลวง บ้านแม่ปะน้อย บ้านแม่ละโอด บ้านแม่คะเหนือ บ้านแม่คะกลาง บ้านกองอุม บ้านจอลือใต้ บ้านจอลือกลาง (ซึ่งเป็นหย่อมบ้านที่อยู่บนพื้นที่สูง ) ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มาพักนอนประจำที่โรงเรียนแห่งนี้

ด้วยสภาพที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร อยู่ห่างไกล ความเจริญเข้าไปไม่ถึง เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาในชั้น ป.6 จึงมาเรียนต่อ พักนอนที่โรงเรียนบ้านแม่สวด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และประสบปัญหา เด็กนักเรียนระดับมัธยมที่ไม่ได้รับการจัดสรรอาหารกลางวัน ทางโรงเรียน จึงมีภาระในการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยบริหารจัดการในส่วนของนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ให้ทุกคนได้รับประทานกันโดยถ้วนหน้า แต่ยังมีความขาดแคลนและไม่เพียงพอในส่วนนักเรียนพักนอน  ซึ่งปีนี้ มีจำนวนนักเรียนพักนอนเพิ่มขึ้น ทำให้โรงเรียนต้องดำเนินการแจ้งบุญ บอกบุญไปยังผู้มีจิตเมตตา ต่างๆ ในการสนับสนุน สิ่งของต่างๆ ให้เด็กนักเรียน โดยสภาพห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ขาดแคลน เก่า ทรุดโทรม ขาดแคลนเกือบทุกสิ่ง

ในโอกาสนี้ ชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือและชมรมมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตเมตตาทุกๆท่าน ร่วมอนุเคราะห์ช่วยเหลือร่วมสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ข้าวสาร อาหาร หรือ วัสดุต่างๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สวด ที่เป็นนักเรียนชาวเขาที่มาจากพื้นที่สูง ที่อยู่ห่างไกล มาเป็นนักเรียนพักนอนประจำของโรงเรียนบ้านแม่สวด ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ทางชมรมฯจะนำสิ่งของอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาคไปมอบให้น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สวด ในวันที่ 25  มิถุนายน 2567 สามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานชั่งตวงวัดที่เขต 1-2  ลำปางหลังอาคารมิวเซียม ผู้ประสานงานได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 091-820-4048 นายธนภัทร วงศ์เกียรติขจร ประธานชมรมมวลชน ทสปช.จว.ลำปาง และเบอร์โทรศัพท์ 0987521270 นายอัมรินทร์  วะนะวิเชียร คณะกรรมการบริหารชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ.

ภาพ-ข่าว อัมรินทร์  วะนะวิเชียร จ.ลำปาง

Share This