Statistiche web
มุกดาหาร จัดกิจกรรม Pride Festival 2024 เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศ

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดงาน กิจกรรม “มุกดาหาร Pride Festival 2024″ นโยบายสาธารณะเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศ โดยมีคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดงาน”มุกดาหาร Pride Festival 2024” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ภาคประชาสังคม องค์กรธุรกิจเอกชน และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม อย่างคึกคัก

โดยรัฐบาลกำหนดให้เดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในตัวตนของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ Pride month โดยจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมขึ้น สร่างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนโดยทั่วไป จึงได้ จัดกิจกรรม”มุกดาหาร Pride Festival 2024″  นโยบายสาธารณะ เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศ ในครั้งนี้ขึ้น

ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านความเท่าเทียม การเคารพสิทธิ ยอมรับในความหลากหลายโดยไม่จำกัดเพศสภาพ ให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในตัวเอง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข….

ภาพ-ข่าว นิรันดร์ ไชยชุติกาญจน์ มุกดาหาร

Share This