Statistiche web
พช.พังงา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสตรีเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจน

นางสาวศริญญา ใจเย็นพัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสตรีเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยมีนายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ รวมทั้งสิ้น 40 คน เข้าร่วม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) และเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) สามารถดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

 สำหรับโครงการในวันนี้ จะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นดังต่อไปนี้  การดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนบทบาทองค์กรสตรีในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน  การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนในพื้นที่ 8 อำเภอ

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

Share This