Statistiche web
ปากช่อง เทศบาลสีมามงคลให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่

นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เผยว่า เทศบาลตำบลสีมามงคลจัดทำโครงการศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่โดยประสานงานเชิญทันตแพทย์หญิงพิมพ์ธาดา  กิตติพิบูลย์ และทีมงานคลินิกทันตกรรมโกโก้สไมล์ออกให้บริการทันตกรรมเชิงรุกในชุมชนพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กปฐมวัย วัยทำงานจนถึงวัยผู้สูงอายุ จำนวน 140 คน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรมอย่างทั่วถึงส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพปากและฟันที่ดี นายวิโรจน์ ศรีสังข์ ยังกล่าวอีกว่าปัญหาสุขภาพช่องปากของคนไทยยังคงเป็นปัญหาสำคัญ โดนเฉพาะโรคฟันผุและโรคปริทันต์อักเสบ เป็นปัญหาที่เด่นชัดซึ่งเมื่อไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โรคจะลุกลามและสูฯเสียฟันในที่สุด ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย การสบฟัน ตลอดการใช้ชีวิตประจำวัน เทศบาลตำบลสีมามงคลเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของประชาชน จึวได้จัดทำโครงการศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีต่อไปในอนาคต

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

Share This