Statistiche web
ปธ.คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาและจังหวัดแพร่ฯ ร่วมฟื้นคืนชีพโรงเรียนป่าไม้แพร่อีกครั้ง

ที่ สถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ จังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานเปิดนิทรรศการนวัตกรรมด้านป่าไม้ “เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า” โดยมี นายชัยสิทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวต้อนรับ และมีนายบรรณารักษ์เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงาน   มีข้าราชการในจังหวัดแพร่นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายโชคชัยพนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ นำโดย นายสงคราม ขาวสะอาด  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ พร้อม นายเสน่ห์ แสนมูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานนี้จังหวัดแพร่ ร่วมกับหลายภาคส่วนจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ จังหวัดแพร่ ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า” (Economy Under the Forest”ระหว่างจังหวัดแพร่ กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคนโลยีแห่งชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยชุมชนแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่

โดยมีการเยี่ยมชมนิทรรศการในพื้นที่ของสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้จังหวัดแพร่ จำนวน 4 โซน โซนที่ 1 การจัดแสดงนิทรรศการ แสดงการจัดการศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมด้านป่าไม้ และแสดงสินค้า OTOP โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , การจัดแสดงเทศกาลการแปรรูปไม้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้สัก โดยวิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ โซนที่ 2 การสาธิตเพราะเลี้ยงเยื่อพันธุ์ไม้ โดยกรมป่าไม้สถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้จังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ โซนที่ 3 การแสดงนิทรรศการในอาคาร 2 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับกรมป่าไม้ และโซนที่ 4 เส้นทางเดินป่าในเมือง โดยเทศบาลเมืองแพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Share This