Statistiche web
ปทุมธานี เริ่มแล้ว งานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานีรวมสินค้าโอทอปชุมชนกว่า 80 ร้านค้า

ที่ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี” ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2567  โดยมี นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและทำให้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีเป็นที่แพร่หลาย

บรรยากาศงานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี มีข้าราชการ หัวหน้าส่วนฯ และพ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีเปิดฯ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย มีการแสดงปี่พาทย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของคนปทุมธานี การแสดงสินค้าวัฒนธรรมและสินค้า Otop ชุมชนต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานีจำนวน 80 ร้านค้า นิทรรศการ ภาพเก่า เล่าอดีตและวิถีวัฒนธรรมของชาวปทุมธานี

ด้าน นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดงานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สร้างความตระหนักรู้ถึงสาระและคุณค่าของความเป็นวัฒนธรรมไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว ผ่านการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมและทำให้ผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีเป็นที่แพร่หลาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการนำมรดก ภูมิปัญญาที่เป็นทุนทางวัฒนธรรม มาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ ให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และเพื่อจัดงานมหกรรมปี่พาทย์จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาดนตรีปี่พาทย์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าของประเทศ ให้เกิดการรวมพลังรวมตัว สร้างความยิ่งใหญ่ของดนตรีปี่พาทย์ปทุมธานี

ส่วน นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ขอเรียนเชิญทุกคนเที่ยวงานเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าให้มีรายได้ การจัดกิจกรรมมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน และท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ผ่านวิถีการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการบริการ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้แก่ชุมชนโดยรอบให้เกิดความยั่งยืนต่อไป แน่นอนว่าการจัดงานครั้งนี้ อาศัยเครื่องมือสำคัญ คือ การท่องเที่ยวเข้ามาขับเคลื่อน สร้างกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดใกล้เคียง นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจวิถีวัฒนธรรมไทย ดนตรีปี่พาทย์ที่เป็นมรดกวัฒนธรรมล้ำค่าของประเทศ.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

Share This