Statistiche web
น่าน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ให้กับน้องๆ นักเรียน รร.นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำทีมพยาบาลโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์  จัดการกิจกรรมอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 100 ราย เพื่อให้นักเรียนทุกคนรู้ถึงโทษของยาเสพติด อีกทั้งเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจริง ได้อีกด้วย ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน

โดยทีมพยาบาลโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้มีการให้ความรู้ในเรื่องถึงโทษของยาเสพติด ไม่ว่าสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้ว ทาให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจใน ลักษณะสาคัญต่อร่างกาย เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและให้ความสำคัญในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นทรัพยากร ที่ทรงคุณค่าของประเทศต่อไป และมีการสาธิต ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยเจ็บ ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งสถานพยาบาล สอนวิธีการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ (CPR) ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) เบื้องต้น ให้กับน้องๆ นักเรียน

โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ ทุกคนรู้ถึงโทษของสารเสพติด และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ มีความชำนาญในการช่วยเหลือตนเอง หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างภายในโรงเรียน ในชั้นเรียน สามารถช่วยเหลือกันเบื้องต้นได้ และเมื่อเจอประสบอุบัติเหตุจริง บนท้องถนน สามารถเข้าช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุ ได้ทันท่วงที เนื่องจากที่ผ่านมาหากผู้ประสบเหตุไม่ได้รับการช่วยเหลือ และปฐมพยาบาลเป็นการเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล จะมีอัตราเสียชีวิตเพิ่มขึ้น เพราะการทําให้ผู้บาดเจ็บได้รับ การรักษาโดยเร็วที่สุด ถูกต้องที่สุด เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ผู้บาดเจ็บมีชีวิตรอด

Share This