Statistiche web
นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ  นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา  คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้นำชุมชน คณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือเทคนิค Scaffolding เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้าใจ สำหรับครูและอาสาสมัครช่วยสอนเสริม ประจำปีงบประมาณ 2567

ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียน และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้มีการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมจากห้องเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ ณโรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการสอนเสริมของครูประจำชั้น (ไม่ซ้ำซ้อนกับช่วงเวลาการสอนปกติของครูประจำชั้น) ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ที่อ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ให้เกิดการตระหนักรู้ในการรักการอ่าน และเขียนภาษาไทย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการจัดทำแผนตรวจติดตามผลการดำเนินการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูอาสาช่วยสอนเสริมในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

Share This