Statistiche web
ทต.ทุ่งโฮ้งพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมรับฟังปัญหา และจัดทำโครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง พร้อมด้วย นายสาย วะรินทร์ รองนายกเทศมนตรี  นายบุญเรือง มงคล ปลัดเทศบาล นายไพรัตน์ รัตนชมภู ผู้อำนวยการกองสาสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการกองต่างๆ และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกกอง เข้าร่วมรับฟังปัญหาและจัดทำโครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 

นายวชิรพงศ์ โกสิน กล่าวว่า วันนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง นายบุญเรือง มงคล ปลัดเทศบาล นายไพรัตน์ รัตนชมภู ผู้อำนวยการกองสาสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการกองต่างๆ และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกกอง เข้าร่วมรับฟังปัญหาและจัดทำโครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567  โดยมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5, คณะกรรมการชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ข่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ปัญหาที่ต้องการการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน และเรื่องอื่นๆ  ในที่ประชุมวันนี้ด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Share This