โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 โดยทีมเวชกรรมป้องกัน ดำเนินการจัดอบรมการป้องกันและการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากความร้อน การป้องกันการเกิดโรคระบาด สุขภาวะทางจิต สุขาภิบาลในหน่วยฝึกทหารใหม่ พร้อมทั้งการอบรมช่วยฟื้นคืนขั้นพื้นฐาน(CPR)และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) ให้แก่แก่ทหารใหม่ผลัดที่ 1/2567  ของหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 37 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 126 นาย

สำหรับการฝึกทหารใหม่เป็นไปตามนโยบาย จะมุ่งเน้นให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ถึงการดูแลตนเองมีสุขลักษณะที่ดี นอกเหนือจากการฝึกตามแบบธรรมเนียมทหาร เพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ควบคู่กับการเป็นทหารกองประจำการที่พร้อมปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง พัฒนาประเทศ ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มภาคภูมิ