นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอร้องกวาง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอร้องกวาง(ผอ.ศป.ปส.อ.ร้องกวาง) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉินด้านสุขภาพจิต สำหรับผู้นำชุมชน/อปท./เครือข่ายรพ.สต.      

วัตถุประสงค์เพื่อซ้อมแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตระดับอำเภอ/รับทราบความร่วมมือและแนวทางในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงก่อความรุนแรง(SMI-V)เข้ารับการรักษา/เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายของคนอำเภอร้องกวาง พร้อมสาธิตและฝึกซ้อมการประเมินสถานการณ์และการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต เทคนิคการใช้อุปกรณ์(ไม้ง่าม)ในการเข้าระงับเหตุผู้ก่อความรุนแรง โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลร้องกวาง(กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด)/เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง/เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง/มูลนิธิเพชรเกษมแพร่ร่วมบรรยายให้ความรู้และสาธิตฝึกซ้อมระงับเหตุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอร้องกวาง/ตัวแทนจากรพ. สต. ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จำนวน 120 คน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่