พลตรี วิทยา แก้วพรหม รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมงานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 36  ครบรอบ 40  ปี ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง  ตำบลสะเดียงอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   โดยมี พลตรี วัชรพงษ์ แก้วแจ้ง  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 พร้อมด้วย คุณจุไรรัตน์  แก้วแจ้ง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 36  ให้การต้อนรับ โดยมีพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการทหารผู้เสียสละเพื่อชาติ  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพภายในหน่วยฯ , พิธีมอบทุนการศึกษา ให้บุตรหลานกำลังพล และพิธีสงฆ์ พร้อมกันนั้นได้จัดเลี้ยง อาหารและการแสดงดนตรี จากวงดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 36 ให้กับกำลังพล ครอบครัว และทหาร กองประจำการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

สำหรับพิธีงานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 36  ครบรอบ 40  ปี  ในปี 2567 นี้ มีอดีตผู้บังคับบัญชาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้จำนวนมาก อาทิ พลโท สุพจน์ บูรณจารี อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 , นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ , ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ดร.ประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง , นางสาวนิโลบล  วงศ์ใหญ่ รองหัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึกจังหวัดเพชรบูรณ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวิช ลอยมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์อภินันท์ ทะสุนทร  หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับ มณฑลทหารบกที่ 36 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2523 ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับที่ 98/23 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2523 โดยแยกกำลังบางส่วนจากจังหวัดทหารบกพิษณุโลก จัดตั้งเป็น “จังหวัดทหารบกส่วนแยก” บรรจุกำลังพลและยุทโธปกรณ์ตาม อฉก. หมายเลข 6010 เรียกนามหน่วยว่า “จังหวัดทหารบกพิษณุโลก (ส่วนแยกที่ 2 เพชรบูรณ์)” เป็นหน่วยในอัตราของจังหวัดทหารบกพิษณุโลก มีภารกิจสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงต่อหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้แปรสภาพหน่วยเป็น “จังหวัดทหารบก” ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ 116/27 ลงวันที่ 9 พ.ค.2527 บรรจุกำลังพล และยุทโธปกรณ์ตาม อฉก. หมายเลข 5440 เรียกนามหน่วยว่า “จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์” คำย่อ “จทบ.พ.ช.”

จนกระทั่งในปี พ.ศ.2533 ทบ. ได้มีคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ ที่ 103/33 ลง 12 ก.ค. 2533 ให้ปรับจากหน่วยใช้ อฉก. เป็นหน่วยใช้ อจย.บรรจุกำลังพลและยุทโธปกรณ์ตาม อจย.หมายเลข 51-301 (ลง 5 ส.ค. 2531) ประเภท จังหวัดทหารบก ชั้น 1 เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ มทบ.31 ปัจจุบันตั้งเป็น มณฑลทหารบกที่ 36 มีที่ตั้งหน่วยอยู่ภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบล สะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้รับผิดชอบพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร ปัจจุบันมี พลตรีวัชรพงศ์ แก้วแจ้ง เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36