คุณ คัทลียา แสงศิริรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยียนกิจกรรมการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการหลัก 6 โครงการ ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 7, มณฑลทหารบกที่ 33, กองพลทหารราบที่ 4 ( กรมทหารราบที่ 7 และหน่วยขึ้นตรง, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4) และกองพันพัฒนาที่ 3 ภายในค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน, ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายกาวิละ, เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แม่บ้านของหน่วย ติดตามคุณภาพชีวิต การสร้างงาน สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวกำลังพล อย่างยั่งยืน  รับทราบปัญหา/ข้อเสนอแนะ และมอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ เพื่อเป็นการติดตามขับเคลื่อนโครงการของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพและ ผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม สอดคล้องตามนโยบายของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก