ที่โรงแรมเซ็นทารา โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝกอบรมเจาพนักงาน ป.ป.ส. ริบทรัพยสิน ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมด้วย นายศศินันท์ สันนิธิลาวัลย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ , พลตำรวจโท ฐากูร นัทธีศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 , นายไกรเลิศ ดาวเรือง  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 3 เข้าร่วม

 พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวว่า เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เป็นกลไกสำคัญ และเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแทนเลขาธิการ ป.ป.ส. ในการสืบสวนพฤติการณ์การกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดควบคู่ไปกับการยึดอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการดำเนินการต่อทรัพย์สินตามแนวทางการริบทรัพย์สินตามมูลค่า (Value based confiscation) เพื่อตัดวงจรเครือข่ายของนักค้ายาเสพติด จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนหรือปฏิบัติงานด้านตรวจสอบทรัพย์สิน ให้มีความรู้ สามารถดำเนินการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง พยานหลักฐานให้ครอบคลุมทุกด้าน มีทักษะที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบและริบทรัพย์สินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 มาตรา 84 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 มาตรา 11/1

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบ ยึด อายัดทรัพย์สิน ซึ่งรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ นอกเหนือจากผู้เสพคือผู้ป่วยแล้ว ยังให้ความสำคัญกับมาตรการริบทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่จะมีบทบาทสำคัญทำให้หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดดำเนินการปราบปรามทำลายโครงสร้างเครือข่ายการค้า และการเงินของกลุ่มการค้ายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ทั้งในสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนหรือปฏิบัติงานด้านการยึดและอายัดทรัพย์สินในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ปปส.ภาค 3 ทั้ง 8 จังหวัด ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกต้องและเพียงพอและเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดต่อไป

ภาพ-ข่าว อภิรักษ์ ศรีอัศวิน / ข่าวนครราชสีมา