นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธีงานวันแรงงานแห่งชาติมี  5 หน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2567 ณ ตลาดสดโรงยาง หน้าบริษัท สวิชซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัดหมู่ที่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนจังหวัดนครปฐม ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงาน เกิดความสมานฉันท์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างและสร้างจิตสำนึกในการเสียสละ อันจะนำไปสู่แรงงานสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้ใช้แรงงาน

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการบริจาคโลหิต กิจกรรมรณรค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กิจกรรมตรวจสภาพรถจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การให้บริการตอบปัญหาแรงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 5 หน่วยงาน กิจกรรมการแสดงของสถานประกอบกิจการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้า และร้านอาหารอร่อย เป็นต้น

ในส่วนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม นางสาวสุกิจจา วานิชพงษ์พันธุ์   ประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดให้มีโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันนเจ็บป่วยในสถานพยาบาในปี 2567ด้วยในโอกาสวันต่างๆประจำปี 2567 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมฯจัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ประกันตนที่พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการให้บริการดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับบริการและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่มีอยู่เดิม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในสถานพยาบาล โรงพยาบาลเทพากร 24 ราย และโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม 14 ราย ในครั้งนี้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าว จ.นครปฐม