ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 31 มอบหมายให้  กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14  (กองพันประจำอำเภอ) และกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติของหน่วย ร่วมกับผู้นำชุมชน

ลงพื้นที่ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่ บ้านทุ่งสวน หมู่ที่ 7 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 35 ครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยที่หน่วยจะบูรณาการกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นให้กลับมาอยู่ในภาวะปกติโดยเร็ว