ทางกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ โดย นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ และนายพิทักษ์ บุญยเวทย์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ นายธีรพงษ์ ธงออน ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ และกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามส่อดส่อง(อย่างไม่เป็นทางการ) โครงการและการให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 โครงการฯ ซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามสอดส่อง ได้แก่

โครงการในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก จำนวน 1 โครงการ คือ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. 61-0007 สายบ้านแม่จอก หมู่ที่ 8 -บ้านแม่สิน (ตำบลแม่เกิ๋ง) ตำบลแม่ป้าก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,675 เมตร หนา 0.050 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,050 ตารางเมตร งบประมาณ 8,731,000  บาท โดยมี นายไพรัตน์ ปัญสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก อ.วังชิ้น นางสาวลักษ์ฤทัย โชติมูล หัวหน้าสำนักงาน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แม่ป้าก พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับและอำนวยการสอดส่อง จากการสอดส่องฯ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ เห็นว่าโครงการดังกล่าว ทำได้ดี เป็นแบบอย่างให้กับท้องถิ่นอื่นได้ โครงการนี้ผู้รับจ้างถูกปรับ เนื่องจากทำงานล่าช้าด้วย

โครงการในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปากกาง จำนวน 1 โครงการ คือ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร.ถ 52-136  สายวังสร้อยทอง หมู่ที่ 5 บ้านไฮสร้อย ตำบลปากกาง กว้าง 4เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.05  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,920 ตารางเมตร งบประมาณ 2,072,000 บาท ทางผู้บริหารเทศบาลตำบลปากกางได้มอบหมายให้ ฝ่ายกองช่างฯและสมาชิกสภาเทศบาล อำนวยการสอดส่องโครงการ  ถึงโครงการนี้เป็นถนนไปสู่เส้นทางการเกษตรเพื่อมีความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด นับว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ทางกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ได้ให้ข้อเสนอแนะกับทางผู้บริหารเทศบาลตำบลปากกางเนื่องจากเส้นทางเป็นทางคับแคบและมีผิวถนนสูงมาก ในปีงบประมาณต่อไปให้ทำราวกันตก หรือระบบไฟส่องสว่างทาง เพื่อความปลอดภัยการสัญจรของพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้น

โครงการในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยอ้อ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ งบประมาณ 10,159,900 บาท  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,143,900 บาท เงินสะสม 1,016,000 บาท วงเงินทำสัญญา 10,149,900 บาท  ตัดรถค่างานเสาเข็ม เนื่องจากตามแบบใช้เสาเข็ม 10 เมตร ผลทดสอบดินใช้เสาเข็ม 9 เมตร ปรับลดลงต้นละ 1 เมตรเป็นเงิน 49, 577.57 บาท คงงบประมาณที่ต้องจ่าย 10,100,322.43 บาท ผู้รับจ้างบริษัทโฮมประทับใจ ตั้งอยู่เลขที่ 100/2 หมู่ 13 ตำบลละหลาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เลขที่สัญญา 11/2566  ลงวันที่ 6 กันยายน 2566 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 30 กันยายน 2567 กำหนดแล้วเสร็จ 390 วัน แบ่งออกเป็น 10 งวด  เงินเหลือจ่าย 49,577.57 บาท  ณ.ปัจจุบัน ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 3 มกราคม 2567 คิดเป็นเงิน 147, 407.43 บาท งวดที่ 2 วันที่ 5 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 812,792 บาท งวดที่ 3 วันที่ 26 เมษายน 2567 เป็นเงิน 812,792 บาท อยู่ระหว่างขอเบิกเงิน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ สำหรับโครงการนี้ทางกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ เห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เป็นอาคาร 4 ชั้นใช้พื้นที่น้อยเกิดประโยชน์สูงสุดมีความคุ้มค่า และ ทากงกรรมการฯ ได้ให้ข้อชี้แนะเนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างอยู่ในพื้นที่โรงเรียนให้ทางผู้รับจ้างมีการปิดกั้นแนวเขตให้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยกับนักเรียนด้วย  ซึ่งทางผู้บริหารโรงเรียนรับทราบ และจะนำไปปฏิบัติให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ต่อมาทางกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ มีการประชุมที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยอ้อ เพื่อคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ทางคณะกรรมการจังหวัดแพร่  โดยจะมี นายอิทธิพลช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 16 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ที่จะมีการประชุมในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น ณ.ห้องประชุมจดหมายเหตุชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่  นี้ด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่