โครงการยกระดับระบบการดูแลพระสงฆ์ที่มีภาวะพึ่งพิงของวัดบุญนารอบอ.เมืองจ.นครศรีธรรมราชทำได้เยี่ยมยอดจริงๆสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)นะจะบอกให้