เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  โดย นายอดุลย์  ไหลทุ่ง  นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ มอบหมายให้ นางดวงพร รองเดช ปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ นายมณเฑียร ถาโถม ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัฒนาชุมชน ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมวัดพระธาตุดอยเล็ง(ก่อสร้างจุดชมวิว) ร่วมกับ พระเมธีวชิรธรรม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเล็ง /ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่/วิศวกร และนายช่างโธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

นางดวงพร รองเดช กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก นายอดุลย์  ไหลทุ่ง  นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ และนายมณเฑียร ถาโถม ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัฒนาชุมชน ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมวัดพระธาตุดอยเล็ง(ก่อสร้างจุดชมวิว) ร่วมกับ พระเมธีวชิรธรรม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเล็ง /ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่/วิศวกร และนายช่างโธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่