ที่สนามกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น (อบต.) อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นางหทัยทิพย์  จิตสัมฤทธิ์  รองประธานพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “สำโรงตาเจ็นคัพ ครั้งที่ 24”  ซึ่ง นายอภิพัฒน์ สมพงษ์ นายก อบต.สำโรงตาเจ็น พร้อมด้วยผู้บริหาร อบต.สำโรงตาเจ็น ส.อบต.ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนชาว ต.สำโรงตาเจ็นทุกคน ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันขึ้นมา  โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่  5- 10 เม.ย.2567 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสากล จำนวน 5 ประเภทคือ การแข่งขันฟุตบอลชาย อายุ 50  ปี ขึ้นไป

 การแข่งขันฟุตบอลชายทั่วไป  การแข่งขันฟุตบอลหญิง 7  คน การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง  ซึ่งก่อนพิธีเปิดการแข่งขันมีการจัดขบวนพาเหรดของ 17 หมู่บ้าน นักกีฬากว่า 700 คน พากันเดินเข้าสู่สนามแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา  มีประชาชนชาว ต.สำโรงตาเจ็นพากันมามาชมเชียร์นักกีฬาหมู่บ้านของตนเองจำนวนมาก  บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนานมาก  โดยมี   นายอภิพัฒน์ สมพงษ์ นายก อบต.สำโรงตาเจ็น เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี รอง นายก อบต.สำโรงตาเจ็น ประธานสภา อบต.สำโรงตาเจ็น นายก อบต.จากทุกแห่งในเขต อ.ขุขันธ์ อ.ปรางค์กู่  ส.อบต.และผู้ใหญ่บ้านทุกคนทุกหมู่บ้าน ผู้บริหาร ร.ร.ครู น.ร.ประชาชนมาร่วมพิธีจำนวนมาก

นายอภิพัฒน์ สมพงษ์ นายก อบต.สำโรงตาเจ็น กล่าวว่า อบต.สำโรงตาเจ็น ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและประชาชนในด้านสุขภาพพลานามัย จึงได้จัดตั้งงบประมาณในการแข่งขันกีฬาไว้ทุกปี เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีของ เยาวชน ประชาชน ใน ต.สำโรงตาเจ็น ได้แข่งขันกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีสุขภาพแข็งแรง การแข่งขันกีฬาเป็นทีม เสริมสร้างให้นักกีฬามีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกฎกติกาการแข่งขัน ในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ป้องกันไม่ให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดต่าง ๆ ซึ่งปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาที่รุนแรงของสังคมในปัจจุบัน ดังนั้น  อบต.สำโรงตาเจ็น จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “สำโรงตาเจ็นคัพ ครั้งที่ 24” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และรักษาสุขภาพโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ

นางหทัยทิพย์  จิตสัมฤทธิ์  รองประธานพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า ตนรู้สึก ชื่นชม ยินดี ที่นายก อบต.สำโรงตาเจ็นและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ได้ร่วมกันทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญาและกำลังทรัพย์ ในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “สำโรงตาเจ็นคัพ ครั้งที่ 24” ขึ้นมา เพื่อให้ประชาชน ต.สำโรงตาเจ็น เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สร้างความรัก ความสามัคคีมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ตนจึงขอให้นักกีฬาทุกคนแข่งขันกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ภาพ / ข่าว   ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ